Actueel; Stand van zaken.

Januari 2022
Begin januari 2022 zijn er door de Werkgroep waarin ook de ME vertegenwoordigd is, verkennende gesprekken met  een professionele financiële deskundige en een bedrijf die de aanleg en eventueel onderhoud van de zonneweide voor zijn rekening kan nemen.
Tegelijkertijd zal er een beheers Stichting worden opgericht waarin de deelnemers van de werkgroep vertegenwoordigd zijn. Deze Stichting zal officieel inschrijven op de openbare aanbesteding.
najaar 2021.
In de herfst van 21 heeft de werkgroep hoorzittingen georganiseerd in Engelum, Koarnjum, Jelsum en Marsum over de gekozen strategie en de planvorming voor deelname aan de openbare aanbesteding.
De aanwezigen hebben volmondig ingestemd met de gekozen werkwijze.
Tegelijkertijd hebben een aantal aanwezigen zich opgegeven als eventueel lid van het stichtingsbestuur. (in 2022 op te richten).

Het begin.
Enkele jaren geleden zijn  er in rondom vliegbasis Leeuwarden  door de Vliegbasis en de direct door de geluidsoverlast getroffen dorpen initiatieven ontplooid om gezamenlijk een zonnepark te ontwikkelen.
Een en ander kwam doordat er buiten de vliegbasis omheining een terrein in bezit van Rijksvastgoedbeheer (RVB) lag en wat niet actief door defensie in gebruik was.

Werkgroep (deelnemers)
Om de mogelijkheden te onderzoeken is er een werkgroep opgericht waar naast vertegenwoordigers van de vliegbasis en RVB  de dorpsbelangen van Marsum  (Geert Verf, Siebren v.d Leij), Engelum Cornjum en Jelsum ook de Marsumer Energzy Kooperaasje vertegenwoordigd is.

Locatie van het zonnepark

Het gebied van ca 12 ha. ligt buiten de vliegveld omheining is  westelijk gelegen van de vliegbasis en ter hoogte van Sirtemawei 2.

Deelnemers vanuit de MEK
Hans Wassenaar, voorzitter van de MEK heeft zitting in deze werkgroep. Later is Sjef van der Lubbe gevraagd om namens de MEK ook zitting te nemen in de werkgroep. Dit is ingegeven door zijn professionele kennis van zaken. Ondanks de positieve inzet van defensie bleek de eerste gedachte om  gebruik te maken van de zgn. postcode regeling niet mogelijk. Na jarenlang constructief overleg met de vliegbasis, provincie en gemeentes werd duidelijk dat door Europese regelgeving gedwongen, alleen openbare aanbesteding de enige optie was om de plannen te kunnen realiseren.

Betrokkenheid bevolking.

Door landelijke en provinciale overheden was er een eis van 50% deelname van betrokken burgers. Omdat het betreffende terrein van 12 hectare binnen de grenzen van Gemeente Leeuwarden lag is een bestemmingsplanwijziging nodig waarbij de gemeente als eis heeft dat de directe omgeving geen bezwaren heeft voor de locatie van het park. Een eerdere voorlopige peiling georganiseerd door de dorpsbelangen en de MEK heeft geen wezenlijke bezwaren vanuit de omgeving aangetoond.

Keuze definitieve uitvoering.

De werkgroep heeft na intens overleg met de Vliegbasis en Rijksvastgoedbeheer  en met ondersteuning van onafhankelijke deskundigen van Johannes Lankester (Doarpswurk) en Sybrand Frietema (Energie werkplatats Fryslân) er voor gekozen als zelfstandige partij in te schrijven op de openbare aanbesteding. Reden is  om de opbrengsten van het zonnepark zo veel mogelijk te doen toekomen aan de dorpen rondom de basis en  commerciële partijen zoveel mogelijk uit te sluiten.