Tijdens een dorpsbelang jaarvergadering in 2014 is voor het eerst het oprichten van een energie coöperatie besproken. Een grote meerderheid van de aanwezige Marsumers sprak het idee aan. Een aantal Marsumers is zich vervolgens verder gaan oriënteren. Na een voorlichtingsavond in mei is op oprichtingsvergadering in oktober 2015 een bestuur gekozen en zijn de statuten vastgesteld. In december 2015 is de oprichtingsactie met statuten bij de notaris gepasseerd. De Marsumere Energzy Koöperaasje kortweg genoemd de MEK was en is een feit. In de zomer van 2016 zal het bestuur bestaan uit 3 personen. Zie het bestuur stelt zich voor.

Na een kennismakingsgesprek met het bestuur van de provinciale overkoepelende coöperatie ” Us Koöperaasje” en na bestudering van de statuten is de MEK lid geworden. Hierdoor hebben we toegang tot veel informatie en ondersteuning. We kunnen een beroep doen op de 36 andere coöperaties in Friesland.

We zijn sinds maart 2016 wederverkoper van de Energie Van Ons.
Energie Van Ons is een door de drie noordelijke provinciale coöperaties opgerichte dochtermaatschappij. Energie Van Ons handelt op een open eerlijk en transparante wijze in groene energie (gas en elektriciteit). Het doel is niet winst maar een duurzaam energiebedrijf zonder winstbejag waarbij de opbrengsten ten goede komen aan de eigen economie. Dit betekent dat een klant  kan aangeven via welk lokale coöperatie hij energie wil afnemen. Een deel van de opbrengst gaat dan naar de MEK als de klant daar voor kiest. Jaarlijks is dit 75€ per klant per jaar. Als alle Marsumers energie van de NLD afnemen praten we over 34000 € per jaar wat ten goede komt aan ons eigen dorp. Heeft u belangstelling surf dan naar www.noordelijklokaalduurzaam.nl.

Waar richten we ons op: In eerste instantie op duurzaam energiegebruik en productie. Denk dan aan opsporen energie lekken d.m.v een infrarood camera (de meest effectieve manier van besparen) Maart 2016. Veel van de 25 leden hebben belangstelling voor zonnepanelen, daar gaan we mee aan de slag. Verder denken we aan. gezamenlijke inkoop ledlampen, warmtewisselaar, gezamenlijke woning isolatie (spouwmuur), collectieve aanschaf verbeterde HR ketels. Zo nodig organiseren we informatieavonden Op langere termijn misschien een zonne-energiepark voor die Marsumers die geen panelen op hun dak kunnen of willen hebben. Bij voldoende middelen overwegen we de kosten van verplaatsing van de AED naar buiten het dorpshuis , het onderhoud daarvan en het opleiden van vrijwilligers samen met de Hartstichting onder onze hoede nemen. Kijkend naar de toekomst is er veel meer mogelijk; denk maar aan zorg, volkstuintjes opnieuw leven inblazen, repair cafe etc. etc.

Kortom wij zijn een gemotiveerd bestuur vol met plannen en ideeën. Natuurlijk kan dat niet zonder U. Wij nodigen u uit om mee te werken aan onze eigen coöperatie de MEK. U kunt dan mee bepalen welke koers we inslaan. Zoals op de aldjiersoertinking geld ook hier de Mek is er voor Marsumers door Marsumers. Ook belangstellende buiten Marsum kunnen lid worden. We denken dan aan inwoners van Ritsumazijl en Engelum. Om het lidmaatschapsgeld hoeft u het niet te laten. Dat is het eerste jaar gratis en daarna 15€ per jaar. Als u energie afneemt van de NLD is het lidmaatschap ook gratis omdat u via de wederverkopersregeling al bijdraagt.

Als u lid wilt worden van de MEK stuur dan een mail naar info@mek.frl. Heeft u vragen of wilt u hulp bij aanmelding bij de NLD dan zijn we bereid vrijblijvend bij u langs te komen, stuur een mail of doe een briefje in de bus bij Hans Wassenaar (Buorren 26 ). Een telefoontje of app kan ook. Hans 0629459360

Namens het bestuur van De MEK

Hans Wassenaar (voorzitter), Jorg Stolzenburg (secretaris), Pyter Stornebrink (bestuurslid).